Perspekta tim

Gorana Mihaljević, dipl. psiholog i prof. psihologije

Predsjednica Perspekte

Po zanimanju sam diplomirana psihologinja i profesorica psihologije a završila sam Filozofski fakultet u Zagrebu.

Dosadašnje radno ali i volontersko iskustvo stekla sam na područjima kliničke psihologije te savjetodavnog rada sa djecom, mladima i obiteljima.

Klinička psihologija me prati još od studentskih dana i prvih iskustava na praksi, preko pripravničkog staža u neuropsihijatrijskoj bolnici pa do današnjeg rada u bolničkom okruženju. Osim vještina psihodijagnostike i savjetodavnog rada, ovo područje unaprijedilo je i moje vještine u istraživačkom radu.

Kroz različite organizacije civilnog društva stekla sam iskustvo u preventivnom i tretmanskom radu sa djecom, mladima, odraslima i obiteljima. Sve je počelo volontiranjem sa djecom sa problemima u ponašanju i njihovim obiteljima u jednoj udruzi te se kasnije nastavilo radom u drugoj udruzi. Moji radni zadaci uključivali su individualni rad u savjetovalištu, grupni psihosocijalni rad sa djecom i mladima, osmišljavanje i provođenje različitih edukativnih radionica, mentorstvo mladih aktivista ali i vođenje projekta. U toj ulozi razvijala sam znanja poput organizacije i koordinacije projektnog ciklusa, suradnje sa različitim institucijama i medijske promocije.

Radom u područjima kliničke psihologije i savjetodavnog rada bavim se i danas, a veliku važnost posvećujem ulaganju u vlastite stručne resurse te se kontinuirano educiram na različitim područjima poput kognitivno-bihevioralne psihoterapije i medijacije, uz završene brojne kraće edukacije kreativnog tipa (primjerice u području dramske pedagogije).

Adresa e-pošte: gorana.mihaljevic@perspekta.hr

Ana Ivrlač, mag.soc.paed.

Glavna tajnica Perspekte

Rođena sam i odrasla u Zagrebu. Nakon traženja svojih interesa tijekom srednje škole, odlučujem upisati socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Još tijekom fakulteta se usmjeravam na preventivni i tretmanski rad djece s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima kroz razna volontiranja i honorarne poslove u organizacijama civilnog sektora.

Kroz rad u sektoru nevladinih organizacija, stekla sam široko iskustvo u individualnom i grupnom tretmanskom radu s djecom, mladima i obiteljima. Također, bavila sam se osmišljavanjem radionica za provedbu u školskom okruženju te mentorstvom mladih aktivista. Uz koordinaciju volontera, sam vodila razne edukacije volontera i mladih aktivista a uspjeli su me nagovoriti i na par medijskih istupa promovirajući aktualne projekte.

Već neko vrijeme radim i kao stalni vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb kao voditelj mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu a imala sam iskustva i u vođenju mjere pojačana briga i nadzor. Uz navedeno iskustvo, upoznala sam se i s radom stručnog suradnika u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Trenutno radim u zdravstvenom sustavu na odjelu psihijatrije. Od tečajeva trenutno uz manje edukacije vezane uz dramsku pedagogiju i napredni stupanj medijacije, imam završeni praktičarski stupanj iz Neurolingvističkog programiranja.

Ono što ostane od slobodnog vremena koristim za aktivni angažman u Perspekti te poticanju našeg razvoja. Kada sam slobodna od tih aktivnosti, bavim se sportom i boravkom u prirodi. Najdraži sportovi su oni malo ekstremniji, od kojih srce nešto jače zakuca. Neizbježno je i druženje s prijateljima u svim oblicima da se malo nakupim pozitivne energije.

Adresa e-pošte: ana.ivrlac@perspekta.hr

Marijana Kralj, mag.act.soc.

Voditeljica izrade i provedbe projekata

Odrasla sam u Svetom Ivanu Zelini gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene opće gimnazije upisujem studij socijalnog rada pri Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu. Diplomirala sam 2013. godine i stekla titulu magistre socijalnog rada. Tijekom studija aktivna sam u Društvu studenata socijalnog rada i tada nastaje moje zanimanje i motivacija za rad u civilnom sektoru. Tijekom i nakon studija volontirala sam u različitim udrugama: udrugama mladih, udrugama usmjerenima pvećanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, udrugama za promicanje prava žena te udrugama usmjerenim psihosocijalnom radu s djecom, mladima i obiteljima.

Kroz dosadašnje volontersko i radno iskustvo imala sam prilike pisati projektne prijedloge za natječaje nacionalih i međunarodnih donatora, voditi projekate i programe usmjerene preventivnom i tretmanskom psihosocijalnom radu s djecom i mladima, pratiti i koordinirati provedbu projektnih/programskih aktivnosti, održavati kontakte sa suradnicima iz partnerskih i suradničkih organizacija/ustanova, surađivati s projektnim timovima, koordinirati rad volontera te pripremati i izvoditi edukacije za volontere, korisnike i suradnike na projektima kao i izrađivati izvješća o provedenim projektnim aktivnostima. Uz navedeno, imala sam prilike surađivati s medijima kroz predstavljanje aktivnosti projekata u medijima.

Također, radila sam u savjetovalištu s djecom i mladima i njihovim roditeljima gdje sam bila voditeljica individualnog i grupnog tretmanskog rada.

Pri Studijskom centru socijalnog rada uključena sam kao vanjska suradnica u provedbi vježbi kolegija Osnove savjetovanja na trećoj godini prediplomskog studija. Dodatno sam se educirala u području izrade i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova te u području neurolingvističkog programiranja te sam stekla certifikat praktičara neurolingvističkog programiranja, a voljela bih nastaviti s edukacijom iz ovog područja te steći certifikat NLP trenera.

Moj profesionalni interes je razvoj projekata u području rada s mladima s naglaskom na zapošljavanje ranjivih skupina mladih (poput mladih pripadnika NEET populacije i mladih iz ruralnih područja).

Organizirana sam, strukturirana i proaktivna, a moj životni moto je: poslije kiše uvijek dolazi sunce!

Adresa e-pošte: info@perspekta.hr

Petra Brcković, bacc.act.soc.

Voditeljica ureda

Odrasla sam u Svetom Ivanu Zelini gdje sam završila Osnovnu školu Dragutina Domjanića, nakon čega sam upisala Upravnu školu u Zagrebu. Pri završetku srednjoškolskog obrazovanja odlučila sam upisati Studijski centar socijalnog rada na kojem sam 2015. godine stekla titulu Sveučilišne prvostupnice socijalnog rada. Trenutno sam izvanredna studentica diplomskog studija Socijalne politike na navedenom Fakultetu.

Tijekom studija volontirala sam u brojnim organizacijama i ustanovama čime sam stekla iskustvo u raznim područjima struke. Od 2012. do 2016. aktivno sam sudjelovala u radu organizacije civilnog društva te sam imala prilike profilirati se u području savjetovanja djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih obitelji. Godinu dana radila sam na projektu financiranom iz Europskog socijalnog fonda te sam koordinirala aktivnosti istog.

Dodatno sam educirana iz područja dramske pedagogije i kriznih intervencija te sam pohađala Napredni program medijacije pri Forumu za slobodu odgoja. Imam iskustvo sudjelovanja na radionicama projektnog planiranja te treningu iz terapije igrom. U tijeku rada aktivno sam sudjelovala na konferencijama, tribinama i stručno-znanstvenim skupovima te sudjelovala u organizaciji istih.

Slobodno vrijeme rado provodim u društvu dobre knjige, kuhajući i spremajući različite slastice te aktivnostima vezanima uz vođenje vlastitog bloga. Naravno da uvijek ostane vremena i za različite forme druženja, a najdraže su mi one koje uključuju društvene igre i hranu.

Adresa e-pošte: info@perspekta.hr

Petra Mihelčić, mag.act.soc.

Stručna suradnica

Petra Mihelcic

Odrasla sam u Zagrebu gdje sam završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon završene opće gimnazije Lucijana Vranjanina upisujem Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu te stječem titulu magistre socijalnog rada krajem 2013. godine. Od srednjoškolskih dana volontirala sam s djecom s teškoćama u razvoju u bolnici, a tijekom studija započela sam volontirati s djecom i mladima kroz civilni sektor te sam aktivno sudjelovala u radu Društva studenata socijalnog rada. Također, tijekom studija kroz tri godine sam bila angažirana kao demonstrator na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici te sam sudjelovala u brojnim sveučilišnim projektima. Akademske godine 2011./2012. dobivam Rektorovu nagradu na temu „Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba“.

Kroz dosadašnje volontersko i radno iskustvo imala sam prilike raditi s djecom bez adekvatne roditeljske skrbi te njihovim roditeljima, udomiteljima i posvojiteljima, izvoditi projekte i programe usmjerene preventivnom psihosocijalnom radu djecom i mladima u školama te individualnom i grupnom tretmanskom psihosocijalnom radu u okviru savjetovališta. Također, radila sam kao osobni mentor s mladima bez adekvatne roditeljske skrbi u okviru projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Pri Studijskom centru socijalnog rada uključena sam kao vanjska suradnica na Katedri za posebna područja socijalnog rada, kolegij Osnove savjetovanja. Nakon nekoliko mjeseci rada u Centru za socijalnu skrb Zagreb na Odjelu za djecu, mlade i obitelj, sam se zaposlila unutar zdravstvenog sustava.

Tijekom studiranja i profesionalnog rada aktivno sam sudjelovala na konferencijama, stručnim skupovima, tribinama te sudjelovala u organizaciji istih. Prošla sam kroz brojne kraće edukacije (projektno planiranje, dramska pedagogija, trening iz terapije igrom). Također, u naprednoj sam edukaciji iz medijacije. Svoj profesionalni put vidim kroz savjetodavni rad s djecom i mladima te planiram nastavak edukacije u tom smjeru.

Slobodno vrijeme provodim s obitelji i mnogobrojnim kućnim ljubimcima te s prijateljima uz kavu – svoj najdraži napitak.

Adresa e-pošte: info@perspekta.hr 

Upravni odbor Perspekte:

Gorana Mihaljević, dipl. psiholog i prof. psihologije, zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice; predsjednica Upravnog odbora

Irma Barišić, dipl. psiholog, zaposlena u Klinici za dječje bolesti Zagreb; članica

Zrinka Pukljak Iričanin, prof. psihologije, zaposlena na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb; članica

Lana Horak, dipl. psiholog, samozaposlena u području ljudskih potencijala; članica

Katarina Mandić, dr. med.; članica